اوقات شرعی
 
     
   •   پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها  

   • پروژه های عمرانی سالهای 91 تا 92

    عناوین پروژه های عمرانی در سازمان ترافیک طی سالهای 1391 الی 1392

    ردیف

    عنوان پروژه

    مقدار واحد مبلغ هزینه شده (میلیون ریال) محل اجرا سال اجرا
    1 اجرای خط کشی محوری 1967994 متر طول
    20698 سطح شهر 91
    2 اجرای خط کشی غیر طولی 70127 مترمربع 13277 سطح شهر 91
    3 اجرای مسیر ویژه دوچرخه 11.5 کیلومتر 4480 سطح شهر 91
    4 خرید و نصب تابلو بالا سری 293 مترمربع 8609 سطح شهر 91
    5 خرید و نصب تابلو اطلاعاتی 1326 عدد 600 سطح شهر 91
    6 خرید و نصب نرده 1.5 کیلومتر 6507 سطح شهر 91
    7 راه اندازی پارک ترافیک (پیشرفت 22 درصد) 0.22 محل 2486 سطح شهر 91
    8 خرید و نصب گاردریل 15 کیلومتر 15183 سطح شهر 91
    9 خرید و نصب آسانسور 2 محل 6470 سطح شهر 91
    10 تعمیر و بازسازی تجهیزات ایمنی 20300 عدد 13750 سطح شهر 91
    11 یکنواخت سازی تقاطع های فرماندهی 8 تقاطع 2500 سطح شهر 91
    12 تجهیز تقاطع ها به چراغ فرماندهی 15 تقاطع 4620 سطح شهر 91
    13 تجهیز تقاطع ها به چراغ چشمکزن خورشیدی 70 عدد 2500 سطح شهر 91
    14 خرید و نصب تابلو انتظامی 9000 عدد 500 سطح شهر 91
    15 خرید و نصب سرعتگیر 1159 متر 326 سطح شهر 91
    16 خرید و نصب دوربین نظارت تصویری 40 دستگاه 11500 سطح شهر 91
    17 خرید و نصب تابلو پیام متغیر 70 مترمربع 8845 سطح شهر 91
    18 خرید و نصب سیستم SCATS و تجهیزات یدک 8 سیستم 4500 سطح شهر 91
    19 خرید و نصب UPS برای سیستم های فرماندهی 26 سیستم 2700 سطح شهر 91
    20 بهینه سازی و زمانبندی تقاطع ها 12 ماه 3080 سطح شهر 91
    21 توسعه شبکه فیبر نوری 12 کیلومتر 5850 سطح شهر 91
    22 تعمیر و نگهداری تجهیزات مرکز کنترل 12 ماه 6289 سطح شهر 91
    23 خرید و نصب پارکینگ عمومی مکانیزه 548 جایگاه 133812 سطح شهر 91
    24 سرویس و نگهداری پارکینگ های مکانیزه 427 جایگاه 6311 سطح شهر 91
    25 خط کشی محوری با رنگ سرد 433930 متر طول 8700 سطح شهر 92
    26 خط کشی محوری با رنگ گرم 451722 مترطول 18000 سطح شهر 92
    27 خط کشی دوجرئی 14547 مترمربع 10944 سطح شهر 92
    28 اجرای مسیر ویژه دوچرخه 6 کیلومتر 6500 سطح شهر 92
    29 خرید و نصب تابلو بالاسری 1123 مترمربع 17202 سطح شهر 92
    30 خرید و نصب تابلو اطلاعاتی 200 عدد 1598 سطح شهر 92
    31 خرید و نصب گاردریل 9 کیلومتر 16449 سطح شهر 92
    32 خرید و نصب نرده 605 متر 3084 سطح شهر 92
    33 خرید و نصب هندریل 1 کیلومتر 1028 سطح شهر 92
    34 نصب پایه تابلو محدوده طرح ترافیک 17 محل 3392 سطح شهر 92
    35 راه اندازی پارک ترافیک (پیشرفت 65 درصد) 0.65 محل 6000 سطح شهر 92
    36 خرید و نصب آسانسور 1 محل 12000 سطح شهر 92
    37 نصب پلکان و رنگ آمیزی پل عابر پیاده 7 محل 3000 سطح شهر 92
    38 تعمیر و تعویض کاور پله برقی 500 مترمربع 4000 سطح شهر 92
    39 خرید و نصب تسمه آسانسور 530 متر مربع 2560 سطح شهر 92
    40 تعمیر و بازسازی تجهیزات ایمنی 60890 عدد 22750 سطح شهر 92
    41 یکنواخت سازی تقاطع های فرماندهی 4 تقاطع 2500 سطح شهر 92
    42 تجهیز نقاط حادثه خیز به چراغ فرماندهی 10 تقاطع 3500 سطح شهر 92
    43 تجهیز تقاطع ها به چراغ چشمکزن 100 فانوس 5089 سطح شهر 92
    44 خرید و نصب دوربین نظارت تصویری 7 سیستم 4150 سطح شهر 92
    45 خرید و نصب تابلو پیام متغیر 65 مترمربع 13980 سطح شهر 92
    46 خرید و نصب SCATS در تقاطع ها 6 دستگاه 6500 سطح شهر 92
    47 خرید و نصب UPS برای سیستم های فرماندهی 28 سیستم 4000 سطح شهر 92
    48 بهینه سازی و زمانبندی تقاطع ها 11 ماه 3393 سطح شهر 92
    49 توسعه شبکه فیبر نوری 11 کیلومتر 10520 سطح شهر 92
    50 سنسورگذاری در تقاطعهای فرماندهی 5560 متر 1000 سطح شهر 92
    51 تعمیر و نگهداری تجهیزات مرکز کنترل 11 ماه 6592 سطح شهر 92
    52 احداث پارکینگ مکانیزه عمومی 100 جایگاه 6000 سطح شهر 92
    53 احداث پارکینگ عمومی جنت (در حال ساخت) 146 جایگاه 17000 جنت 92
    54 سرویس و نگهداری پارکینگ مکانیزه 210 جایگاه 4300 سطح شهر 92
    55 تسطیح پارکینگ عمومی 5 پارکینگ 1108 سطح شهر 92

     

    تعداد بازدید :2027
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: