اوقات شرعی
 
     
   • اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافیک
    فصل اول : کلیات
     
    ماده 1 : نام سازمان
    سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد می‌باشد که اختصارا در این اساسنامه "سازمان" نامیده می‌شود.
     
    ماده 2 : هدف سازمان
    تلاش برای بهبود امور و مرور در شهر از طریق مطالعه، برنامه ریزی، طراحی، آموزش، نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد جهت جابجایی ایمن، ارزان، سریع و راحت مسافران، عابران و کالا می‌باشد.
    تبصره:  اهداف سازمان باید در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور باشد.
     
    ماده 3 موضوع سازمان
    سازمان برای نیل به اهداف فوق الذکر با رعایت مقررات مرتبط اقدام به اجرای موضوعات ذیل می‌نماید:
    1- تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهر و ارتباط با دستگاههای ذیربط
    2-تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
    3-تدوین نظام برنامه ریزی و تهیه طرحهای مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد و نظارت بر اجرای آنها
    4- ارائه پیشنهاد برای اصلاح و قوانین، آیین نامه ها ، استاندارها و ضوابط به مراجع ذیربط
    5- ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذیصلاح
    6-بکار گیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای اهداف سازمان
    7- انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و بهنگام سازی ادواری آنها
    8- مشارکت با اشخاص حقیقی، حقوقی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی، داخلی و خارجی در زمینه تعمیم و توسعه فعالیتهای موردنظر در اهداف سازمان
    9-اقدامات لازم در جهت ارتقا سطح دانش و بینش فنی کارکنان و کارشناسان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور
    10-شرکت فعال در مجامع ملی و بین اللملی آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی
    11-تدوین سیاستها و خط و مشی های اجرایی لازم
    12- اعمال نظارت بر اداره امور پارکینگهای حاشیه‌ای عمومی و خصوصی
    13-ارائه و اجرای خدمات مورد نیاز شهرداری که مرتبط با اهداف سازمان باشد.
    14-تهیه طرحها و ارائه پیشنهاد برای جابجایی ایمن مسافر و کالا
    15-رعایت سیاستها، استانداردها، قوانین و مقررات برای حفظ میحط زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحی‌ها و راهکارهای اجرایی
    16-ارائه خدمات مشاوره‌ای به شهرداریها برای تدوین شرح خدمات، انتخاب مشاور، هدایت، نظارت و تحویل گیری مطالعه و تلاش برای تصویب در مراجع مربوط
    17-تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش عمومی برای ارتقا سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره‌برداری از سیاستهای آموزشی مصوب و همکاری دیگر دستگاهها
     
    ماده 4 : نوع سازمان
    سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تاسیس می‌‌گردد و وابسته به شهرداری مشهد می‌باشد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه به صورت خودگران و خودکفا اداره می‌شود.
     
    ماده 5 : مدت سازمان
    مدت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است.
     
    ماده 6 : مرکز سازمان و محدوده عمل
    مرکز اصلی سازمان شهر مقدس مشهد است و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر مشهد می‌باشد.
    تبصره: سازمان می‌تواند بنا به درخواست شهرداریهای شهرهای اطراف، نسبت به ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با اهداف سازمان، به آنها اقدام نماید.
     
     
     
    فصل دوم : سرمایه و منابع درآمد سازمان
     
    ماده 7- سرمایه سازمان
     
    الف- سرمایه نقدی سازمان: عبارت است از مبلغ چهار میلیارد ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری مشهد به حساب بانکی سازمان نزد یکی از بانکهای رسیمی کشور واریز می‌شود.
    ب- سرمایه غیرنقدی سازمان: عبارت است از اموال منقول و غیرمنقول اعم از ماشین آلات،زمین و ساختمان و تاسیسات قابل استفاده، که از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها و بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شهرداری که به تایید شورای سازمان و شورای اسلامی شهر می‌رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.
    کل سرمایه متعلق به شهرداری مشهد بوده و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
    تبصره 1: شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این اساسنامه سرمایه فوق را با رعایت کامل مقررات مالی به سازمان تحویل نماید.
    تبصره 2: انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در نهایت قانون شهرداری می‌باشد.
    تبصره 3: در صورت انحلال سازمان، کلیه داراییها اعم از  منقول و غیرمنقول و مطالعات و دیون و تعهدات به شهرداری مشهد منتقل می‌گردد.
    تبصره 4: اعضای شورا، نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان بوده و به همراه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند امین سرمایه و اموال و دارایی سازمان می‌باشند.
     
    ماده 8- منابع درآمد سازمان
    سازمان می تواند برای تامین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود از طریق زیر با رعایت مقررات مربوطه کسب درآمد نماید.
    الف- درآمد حاصل از پارکینگ‌ حاشیه‌ای معابر از قبیل توقف سنج، کارت پارک و نظایر آن
    ب-درآمد حاصل از پارکینگهای عمومی و خدماتی
    ج- درآمد ناشی از امور کارشناسی، مشاوره و خدماتی
    د- دریافت اعانات و هدایا با با تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان
    ه‍- مشارکت با بانکها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه
    و- کسب سایر درآمدهای مربتط با اهداف سازمان با تصویب مورد به مورد توسط شورای سازمان و سایر مراجع ذیربط
    تبصره 1: شهردای موظف است تا زمانیکه درآمدهای پیش بینی شده سازمان در این ماده تکافوی هزینه آن را ننماید هزینه‌های مربوطه را برابر مقررات تعمیم و سازمان را در انجام وظایف یاری نماید.
    تبصره 2: در اجرایسیاست خودکفایی و در صورت سوددهی سازمان می‌تواند هرسال پنج (5) الی ده (10)درصد سود ویژه خود را با استهلاک بدهیهای خود به حساب شهرداری مشهد واریز نماید.
     
     
     
    فصل سوم : ارکان سازمان
     
    ماده 9: ارکان سازمان
    ارکان سازمان عبارتند از:
    الف- شورای سازمان
    ب- هیات مدیره
    ج- مدیرعامل
    د- بازرس (حسابرس)
     
    ماده 10- شورای سازمان عبارت خواهد بود از :
    الف- شهردار مشهد به عنوان رئیس شورا
    ب- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
    ج- دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان
    د- یک نفر کارشناس امور حمل و ترافیک به پیشنهاد شهردار و تایید رییس شورای هماهنگی ترافیک استان
    ه‍- نماینده شورای اسلامی شهر مشهد
     
    ماده 11: تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم
    شورای سازمان به طور معمول سالی دوبار در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و برنامه‌های میان مدت و دراز مدت سازمان و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا در محل شورا تشکیل می‌شود.
    تبصره 1: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده 11 بنا به تقاضای مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره یا بازرس (حسابرس) و یا دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.
    تبصره 2: دعوت از شورای سازمان با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضا توسط رئیس شورا بعمل خواهد آمد.
     
    ماده 12: جلسات شورا با حضور کل اعضا رسمیت می‌یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضا حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف پانزده روز آینده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر تشکیل خواهد گردید.
    تبصره: تصمیمات شورا به اتفاق آراء یا به اکثریت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یکی از آن سه نفر باشد. نظرات و دلایل مخالفین می‌بایستی کتبا و مستدلا در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی ( که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده و به امضا اعضاء رسیده است) درج شود.
     
    ماده 13: وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می‌باشد.
    1-    استماع گزارش سالانه هیات مدیره و بازرس(حسابرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن
    2-    بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان سازمان و صورت دارایی و دیون عملیات سازمان بر اساس گزارش هیات مدیره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها
    3-     بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت‌های سال آتی و برنامه‌های میان مدت و دراز مدت سازمان پیشنهادی هیات مدیره
    4-بررسی و تایید بودجه و اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصلهپس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.
    5-بررسی و تایید تشکیلات اداری سازمان که توسط هیات مدیره تهیه و پیشنهاد می‌شود و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.
    تبصره: با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه‌ای براساس آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور تهیه شود شاغلین پستهای مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت.
    6-آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیات مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می‌شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجرا درخواهد آمد.
    تبصره: تا زمانیکه سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/46 با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب شورای سازمان و مدیرعامل جایگزین خواهند شد. شورای سازمان می‌تواند اختیارات خود را تا میزان معینی به هیات مدیره و مدیرعامل واگذار نماید.
    7-تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل وفق مقررات موضوعه، ضمنا شورا می‌تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا بصورت کارانه را برای مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذارد.
    8- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب (یک پنجم) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور
    9- انتخاب و تجدید انتخاب اعضا انتخابی هیات مدیره و مدیرعامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار وهمچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضای شورای سازمان و اعضای غیر موظف (پاره وقت) هیات مذکور بر اساس مقررات مربوطه ضمنا شورا می‌تواند برای اعضا پاره وقت حق الزحمه و برای اعضای تمام وقت هیات مدیره حقوق و مزایا وفق مقررا ت مربوطه تعیین نماید، یا پرداخت حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره را به صورت کارانه تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به اجرا گذارد.
    تبصره: حداکثر میزان حق الجلسه اعضا غیر تمام وقت یک چهلم حقوق و مزایای مدیرعامل برای هر جلسه خواهد بود.
    10-انتخاب بازرس(حسابرس) و معرفی وی جهت صدور حکم از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات بازرس (حسابرس) به وزارت کشور و تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت مقررات مربوطه
    11-تصویب دریافت وام و تعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن و نیز مصادیق وام که می‌بایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد.
    12-اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانکها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان
    13-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در  قالب مفاد اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بایستی در شورا مطرح گردد.
    14-اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب وزرات کشور
    15-شورا می‌تواند اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه رابه شورای اسلامی شهر پیشنهاد تا پس از تصویب به وزارت کشور برای تایید ارسال نماید.
    16- پیشنهاد انحلال سازمان به وزارت کشور
    تبصره: در صورتیکه سازمان کارایی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده 7 و تبصره 1 ذیل آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد شورای سازمان پیشنهاد انحلال را به مراجع مربوط ارائه می‌نماید.
    17-بررسی و تصویب کلیه آئین نامه‌های داخلی و دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز پیشنهادی هیات مدیره (بجز آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان برابر مفاد بند 6 ماده 13 عملی خواهد شد) با رعایت مقررات ذیربط و دستورالعملهای وزارت کشور و اصلاح و تغییرات آنها
    18-تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه و یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین دارو با رعایت مقررات موضوعه
    19-نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل و هیات مدیره
    20-تصویب قبلو هدایا و اعانات و کمکها بنام سازمان
     
    ماده 14-  هیات مدیره سازمان مرکب از 3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می‌باشند که عبارتند از:
    1-معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری به عنوان عضو اصلی ثابت که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت (در صورت عدم وجود پست مذکورخدمات شهری و یا اموز اجرایی شهرداری)
    2-دو نفر کارشناس دارای تخصص در رشته‌های امور حمل و نقل و ترافیک و آگاه به مسائل سازمان از بین کسانی که علاوه بر داشتن مدرک علمی و تخصصی مربوط (لیسانس) در رشته مربوطه دارای حداقل  پنج سال تجربه علمی باشند به عنوان عضو اصلی و یک نفر نیز که دارای شرایط فوق باشد به عنوان عضو علی البدل با معرفی رییس هیات مدیره و با تصویب شورا و حکم رییس شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.
    تبصره: چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می‌باشد قصور ورزد. شورا می‌تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.
    1- چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیات مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می‌نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقا یا انحلال هیات مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.
    2-چنانچه هر یک از اعضا شورا نسبت به عملکرد هر یک اعضای هیات مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می‌بایستی کتبا به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می‌بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.
    رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیات مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می‌شود حضور بهم رسانده و پاسخ لازم ارائه نماید.چنانچه شورا به عضو هیات مدیره (فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد عضو مزبور بلافاصله از سمت خود عزل می‌شود.
    3- چنانچه عضو استیضاح شده هیات مدیره رئیس هیات مدیره باشد که ضمنا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری را به عهده دارد (در صورت داشتن پست مذکور) جلسه شورا بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد در این صورت تصمیمات به اتفاق آرا یا اکثریت سه رای مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیات مدیره علاوه بر، بر کناری از ریاست هیات مدیره با ذکر تخلفات به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی از معاونت‌های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده‌دار وظایف معاون مذکور در شورا و هیات مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیات مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلایل و مستندات می‌بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امورشهرداریها) ارسال گردد.
    4-هریک از اعضا هیات مدیره موضوع بند 2 ماده 14 می‌تواند استعفا خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا می‌تواند با استعفا مخالفت کند و عضو مذکور نیز می‌تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان، استعفا مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا 15 روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفا را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند. شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.
     
    ماده 15-  اعضا انتخابی هیات مدیره ممکن است با تشخیص شورا به طور تمام وقت یا نیمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل به عهده هریک از آنها محول خواهد شد. اعضا تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.
     
    ماده 16-  اعضا شورای سازمان و هیات مدیره و مدیر عامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان صورت می‌گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده و یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.
     
    ماده 17-  طرز تشکیل جلسات هیات مدیره
    تشکیل جلسات هیات مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رییس هیات مدیره خواهد بود که از اعضا اصلی و علی البدل به عمل آید و عضو علی البدل می‌بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتی که یکی از اعضا اصلی هیات مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل به جای عضو اصلی غایب رای خواهد داد. جلسات هیات مدیره با حضور کلیه اعضا تشکیل می‌گردد و مصوبات به اتفاق آرا یا با اکثریت دو رای وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیات مدیره یکی از دو نفر باشد در صورتیکه یک نفر از اعضا رای مخالف داشته باشد می‌بایستی به صورت مستدل در صورت جلسه ذکر نماید. صورت جلسه هیات مدیره در دفتر صورت جلسات که توسط شورا امضا ،شماره گذاری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضا اعضا خواهد رسید.
    تبصره 1: موضوعی که یک بار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آرا موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددا مطرح شود مگر آن که مخالفین مستعفی یا بر کنار شده باشند که در این صورت جهت اطلاع اعضا جدید از دلایل مخالفین، نظریه مخالف می‌بایستی در جلسه قرائت گردد.
    تبصره 2: جلسات هیات مدیره حداقل هر هفته یک بار در روز و ساعت معین در محل سازمان تشکیل می‌شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضرورت یابد با دستور کتبی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره و دعوت رییس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.
    تبصره 3: چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسه شرکت نکنند به خودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.
    تبصره 4: هیچ یک از اعضا هیات مدیره منفردا مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهند بود. مگر به موجب تصویب هیات مدیره
    تبصره 5: مدیرعامل چنانچه عضو هیات مدیره نباشد موظف به حضور در کلیه جلسات هیات مدیره است و می‌تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی، مالی، اداری ابراز نماید ولی حق رای ندارد مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا ماموریت باشد که در این صورت جانشین وی که برابر مفاد تبصره بند 13 ماده 25 اساسنامه تعیین شده در جلسات بدون حق رای حضور نخواهد یافت.
     
    ماده 18 : وظایف و اختیارات هیات مدیره
    هیات مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می‌باشد. مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحیت شورا و یا مدیرعامل باشد.
    هیات مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است.
    1- بررسی بودجه اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیرعامل سازمان برای ارائه به شورا جهت تصویب
    2-بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورا
    3-تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آیین نامه‌ها داخلی و دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز سازمان پیشنهادی مدیر عامل به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.
    4-پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا
    5- رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان به عهده هیات مدیره است و  نظارت بر اجرای آن
    6- بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارشهای خرید  و فروش داخلی و خارجی به شورا
    7-بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن و مشارکت سازمان با بانکها و موسسات اعتباری مجاز به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعایت مقررات موضوعه
    8- بررسی و تصویب کلیه قراردادهایی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه
    9- نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان
    10-بررسی و تصویب و تجدید نظر در مطالعات ، برنامه‌ها و طرحهای جامع و ساماندهی و به طور کلی طرحهای اجرایی سازمان و نظارت و مراقبت در انجام طرحهای مصوب
    11-نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل
    12-تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می‌شوند با رعایت مقررات مربوطه
    13- بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف پیشنهاد می‌گردد.
    14- افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حسابهای مورد نیاز در بانکها و موسسات اعتباری مجاز با اطلاع شورا و با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه مالی و معاملاتی
     
    ماده 19-چنانچه اعضای هیات مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می‌بایستی مراتب را کتبا به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا که با رعایت مفاد اساسنامه اتخاذ می‌شود نسبت به مسائل مربوط نافذ می‌باشد.
     
    ماده 20-هیات مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع اعم از قضایی و اداری نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود هیات مدیره در امور مذکور راسا یا با انتخاب وکیل یا تفویض اختیار به مدیرعامل و عنداللزوم با تفویض حق انتخاب وکیل با حق توکیل به مدیر عامل اقدام خواهند کرد.
     
    ماده 21- هیات مدیره می‌تواند در حدود اساسنامه و آئین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسوولیت خود به مدیرعامل تفویض نماید.
    تبصره: مدیرعامل موظف است که گزارش عملیات اجرائی در حدود اختیارات تفویضی ماده فوق را همه ماهه به هیات مدیره تسلیم نماید.
     
    ماده 22-غیر از مدیرعامل و اعضا انتخابی تمام وقت (اعضا موظف) هیات مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهیانه دریافت خواهند کرد. دیگر اعضای هیات مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق‌الزحمه (کارانه) و یا حق الجلسه که از طرف شورا تعیین می‌گردد وجهی دریافت نخواهد کرد. به هرحال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.
     
    ماده 23- مدیرعامل
    مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر مدارک علمی و تخصصی مرتبط با حمل و نقل و ترافیک (حداقل لیسانس) و دارای تجربیات کافی در مسایل مربوط باشد برای خدمت تمام وقت از بین اعضای انتخابی (اعم از اصلی یا علی البدل) هیات مدیره و یا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرایط حداقل مشابه اعضای انتخابی) برای مدت سه سال با تصویب شورا و پس از تایید وزارت کشور و با حکم رئیس شورا منصوب می‌گردد.
    الف- مشخصات کامل مدیر عامل می‌بایستی همراه با فرم معرفی نامه به وزارت کشور اعلام شود.
    ب - تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.
     
    ماده 24- دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می‌پذیرد:
    1- چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره سازمان به عملکرد مدیرعامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند می‌بایستی مطلب را کتبا به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیات مدیره تسلیم دارند و رئیس هیات مدیره می‌بایستی موضوع را در اولین جلسه هیات مدیره که با حضور مدیر عامل تشکیل می‌شود مطرح نماید. مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتی که عضور معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتبا به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتی که هر یک از اعضا شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند. رئیس شورا می‌بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید و مدیرعامل مکلف است تا در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می‌شود حضور بهم رسانیده و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیرعامل رای عدم اعتماد دهد، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می‌شود.
    2-در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی
    3- خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.
    4-چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.
    5- استعفا یا فوت
    تبصره : در مورد فوت مدیرعامل حسب اعلام هیات مدیره یکی از مدیران یا مسوولان سازمان با انتخاب رییس شورا وظایف مدیرعامل را حداکثر به مدت یک ماه عهده دار خواهد بود.
     
    ماده 25- وظایف و اختیارات مدیرعامل
    مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که در کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسوول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیات مدیره می‌باشد و در مقابل این دو مرجع مسوول خواهد بود.
    مدیرعامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است.
    1-اجرای مصوبات شورای سازمان و هیات مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن
    2-اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائیهای آن
    3- همکاری با هیات مدیره در تهیه طرح تشکیلات سازمان ، آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه‌های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیات مدیره
    4-پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش پرسنل به هیات مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و  استخدامی سازمان
    تبصره: امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصرا در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می‌شود و با ذکر کارهای معین با زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می‌شود. بطوری که هیچ گونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد. بدیهی است سازمان می‌تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمانها که برابر مقررات می‌توانند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نماید. استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفا بر اساس پستهای مصوب سازمان تفضیلی که پس از تایید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13/2/68 خواهد بود.
    5-تقسیم کار صحیحی بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه
    6- تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم به هیات مدیره
    7- نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر طبق مقررات استخدامی سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسوولیت اداری سازمان را به عهده دارند.
    8-تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیات مدیره جهت تسلیم به شورا
    9- انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیات مدیره با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب
    10-امضا کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور، قبولی، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید ، فروش، اجاره، استیجاره ، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا برحسب مورد به اتفاق مدیر امور مالی یا رییس حسابداری سازمان یا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات مفاد اساسنامه
    تبصره: مدیر امور مالی و یا رییس حسابداری به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و زیر نظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی بر اساس روش دفترداری دوطرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت می‌نماید. مدیر عامل به اتفاق مدیر امور مالی یا رییس حسابداری ذیحساب می‌باشند.
    11-مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمایندگی هیات مدیره را با رعایت مفاد ماده 18 اساسنامه خواهد داشت.
    12-انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب یا به موجب تعهدات قانون تجارت صرفا به عهده مدیرعامل است.
    13-مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیات مدیره به منظور تسریع در اموری جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره را به هر یک از مسوولان سازمان تفویض نماید.
    لیکن این تفویض اختیار رافع مسوولیت مدیرعامل نبوده و مسوولیت حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.
    تبصره: مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند.
    14-مدیرعامل هر شش ماه یک بار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیات مدیره می‌باشد.
    15- نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی به عهده مدیرعامل است.
     
    ماده 26- مسوولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسوولیت‌های مطروحه در اساسنامه مسوولیت وکیل در برابر موکل است.
     
     
     
     
    فصل چهارم : بازرس (حسابرس)
     
    ماده 27 - شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی با تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخص حقوقی متخصص در رشته مالی را به عنوان بازرس (حسابرس) برای مدت یک سال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی ‌نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد. در انتخاب بازرس رعایت ماده 147 قانون تجارت الزامی است.
     
     
    ماده 28 - وظایف بازرس
    1-هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه‌های اجرایی در مدیریت مالی و حسابداری به منظور حداکثر بهره برداری از اختیارات و امکانات
    2-مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آیین نامه ها و هدفها و اعتبارات سازمان
    3- رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر سازمان و نظارت بر مسایل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه‌های مربوطه با توجه به بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در صورت لزوم به رییس شورای سازمان و شهردار همراه با اظهارنظر صریح
    4-رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آنها و تسلیم آن 15 روز قبل از تشکیل جلسه شورا به رئیس شورا و رئیس هیات مدیره
    5- رسیدگی به حسابهای سازمان هر ماه یکبار و ارسال نسخه‌ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
    6- همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور
    تبصره 1: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی، عملیات هر یک از اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می‌نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله 15 روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقا و یا عزل عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.
    تبصره 2: مدیر عامل و هریک از اعضای هیات مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی و یا کتبی و یا هر گونه مدارک و یا اوراقی را که بازرس (حسابرس) سازمان و یا بازرسان و حسابرسان وزرات کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنها بگذارند بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید به نحوی باشد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد.
    7-رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه درآمد صحیح وصول و هزینه‌ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است.
    8-بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه های پیشنهادی به شورا در هر دوره مالی و ارسال نسخه‌ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزرات کشور.
    9-چنانچه بازرس (حسابرس) برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند با توجیه کافی برای انجام آنها از متخصصین مربوط به حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری می‌نماید.
    10-گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حسابها یا روشهای مالی و عملیاتی سازمان به طور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیات مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.
    11-انجام سایر اموری که در اساسنامه به عهده بازرس (حسابرس) محول شده است.
    تبصره: بازرس (حسابرس) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتبا به مدیرعامل و هیات مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.
    12-تصمیمات و اقدامات بازرس (حسابرس) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود. شورا و هیات مدیره سازمان در مواقع لزوم می‌تواند بازرس (حسابرس) را دعوت نماید تا برای بررسی مسایل با آنان تشکیل جلسه دهد.
    13-سایر وظایف و اختیارات و مسئولیتهای بازرس (حسابرس) بنحوی است که در قانون تجارت مقرر گردیده است.
     
    ماده 29-در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس (حسابرس) جهت انجام وظیفه محوله، شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 27 اقدام خواهد کرد.
     
     
    فصل پنجم : مقررات مختلف
     
    ماده 30 -سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. استثنائا اولین سال مالی از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال می‌باشد.
     
    ماده 31 - هیات مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را با همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به حسابرس و ناظر قانونی تسلیم نماید
    تبصره: شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستی حداکثر تا اول تیرماه هر سال به درخواست رئیس هیات مدیره از طرف رئیس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را  برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
     
    ماده 32 -برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا 15 دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب  هیات مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا آخر دیماه برای تصویب نهایی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال خاتمه خواهد داد.
    تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و هزینه‌های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هرسال تخصیص یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
     
    ماده 33 -کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مشهد واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفا جهت واریز به حساب هزینه‌ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح می‌شود با صدور چک و با امضا مدیرعامل و مدیر امور مالی یا رییس حسابداری مقدور خواهد بود.
    تبصره: افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک مورد نظر توسط دارندگان امضا با تصویب هیات مدیره و معرفی رییس هیات مدیره خواهد بود.
     
    ماده 34 -کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل سازمان و در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیات مدیره تعیین می‌شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.
    ماده 35 -تعیین میزان ذخیره مالی که بایستی کمتر از 5% سود ویژه نباشد به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای سازمان
    ماده 36-چنانچه مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده بر اساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه عمل خواهد شد.
     
    ماده 37-هیات مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.
     
    ماده 38 -کلیه آگهی‌ها و اطلاعیه‌های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار درج خواهد شد.
     
    ماده 39 - دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
     
    ماده 40- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیات مدیره به منزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.
     
    ماده 41 - این اساسنامه در 17 صفحه مشتمل بر پنج فصل و 41  ماده و 32 تبصره و 106  بند در تاریخ  ............. مستند به ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 به تایید رسیده و مورد موافقت می‌باشد. و کلیه صفحات آن با با قید شماره و تاریخ تصویب ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شهرداریها می‌باشد.ج/6                                                                                
     
     
     
     
     
    سید عبدالواحد موسوی لاری
    وزیر کشور
     
     
    تعداد بازدید :4266
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: