2°C 
اوقات شرعی
 
     
   • پنل گزارش گیری
    نام و نام خانوادگی : - نام موسسه :
    ناحیه آموزش و پرورش :رده سنی بازدید کننده :
    تاریخ بازدید: ساعت بازدید:
    تایید یا عدم تایید مدیرتلفن همراه :
    ظرفیت:وضعیت رکورد :
   • نتیجه گزارش گیری
     افزودن سامانه درخواست آموزش بوستان ترافیک- درخواست ها جدید
    ردیف نام نام خانوادگی نام موسسه تلفن همراه تاریخ بازدید ساعت بازدید تعداد بازدیدکننده رده سنی بازدید کننده وضعیت رکورد تاریخ ثبت ساعت ثبت عملیات
    موردی جهت نمایش موجود نیست