اوقات شرعی
 
     
   •    
    اهمیت شهرسازی صحیح در بهبود ترافیک شهری
    نقش قوانین و مقررات در ترافیک
    حمل و نقل و گردشگری
    مدیریت ترافیک
    بررسی ابعاد اجتماعی حمل و نقل شهری
    توسعه حمل و نقل محور (TOD)