اوقات شرعی
 
       
      • مراسم تودیع معارفه مدیریت بازرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد. روابط عمومی سازمان ترافیک