اوقات شرعی
 
       
      • جلسه تبادل اندیشه با متخصصان شهرداری ایالت قندهار کشور أفغانستان در خصوص مسایل حمل و نقل و ترافیک.