اوقات شرعی
 
       
      • برگزاری سی و هفتمین جلسه ستاد معاینه فنی خودرو مشهد با موضوع بررسی عملکرد مراکز در سال ٩٦